Regulamin

 

Warunki uczestnictwa w rejsie morskim

 Nadrzędnym celem działalności Agencji Żeglarskiej Kubryk jest zapewnienie Klientom bezpiecznego i udanego udziału w rejsie morskim.

 §1 - ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej Warunkami) wydany w oparciu o art. 385[1] k.c. oraz Ustawę z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (zwaną dalej Ustawą) określa warunki uczestnictwa w rejsie morskim organizowanym przez Agencję Żeglarską Kubryk – Wojciech Czerwiński z siedzibą w Starej Wsi, ul. Piękna 21 (zwaną dalej Organizatorem) i stanowi integralną część Umowy uczestnictwa w rejsie (zwaną dalej Umową).
 2. Organizator oświadcza, że: 
  1. Jest wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Mazowieckiego pod numerem 1321;
  2. Posiada gwarancję ubezpieczeniową nr G/2019/2001165 na kwotę 120.444,80 PLN wystawioną przez ERGO Reiseverischerung AG z siedzibą w Monachium działającą przez oddział w Polsce. Gwarancja ta stanowi wymagane ustawowo zabezpieczenie Organizatora w zakresie pokrycia kosztów powrotu Klienta do kraju oraz zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. Organem uprawnionym do wykorzystania zabezpieczenia jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

§2 - ZAWARCIE UMOWY

 1. Przed zawarciem Umowy Organizator zobowiązuje się udzielić Klientowi na piśmie informacji o przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w rejsie, informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w rejsie oraz o zakresie ubezpieczenia od NNW i KL, w zakresie zgodnym z Ustawą. Wszystkie wymienione informacje są ponadto dostępne w Biurze Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.kubryk.pl.
 2. Przed zawarciem Umowy Klient jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z ofertą oraz Warunkami, a w razie wątpliwości co do zawartych w nich postanowień, zobowiązany jest do zwrócenia się do Organizatora o udzielenie stosownych wyjaśnień. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na finansowanie kosztu składki ubezpieczeniowej i potwierdza, że otrzymał OWU Podróży dla Klientów Organizatorów Turystyki Nr 10.22.003 ERGO Reiseversicherung AG przed wyrażeniem tej zgody.
 3. Umowę na rzecz osoby małoletniej mogą zawrzeć jedynie uprawnieni opiekunowie prawni małoletniego albo osoby dysponujące zgodą opiekunów. Zgoda winna mieć formę pisemną.
 4. Po zawarciu Umowy i opłaceniu zaliczki Organizator wyda Klientowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Powyższe dokumenty są również dostępne na stronie internetowej Organizatora.

§3 - WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cena rejsu podana jest w PLN w kwotach brutto.
 2. Wszelkie płatności powinny być dokonywane na konto bankowe Organizatora: mBank SA 41 1140 2017 0000 4702 0255 1349 z wyraźnym zaznaczeniem nazwiska Klienta i numeru rejsu lub za pośrednictwem strony www.kubryk.pl poprzez system bezpiecznych płatności internetowych DotPay.
 3. Klient jest zobowiązany do uiszczenia zaliczki w wysokości i terminie ustalonym w Umowie. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
 4. Przy rejsach rozpoczynających się na mniej niż 30 dni od podpisania Umowy, przy podpisaniu Umowy wymagana jest płatność całej ceny rejsu.
 5. Pozostała część ceny rejsu płatna jest w terminach i wysokości ustalonej w Umowie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku braku którejkolwiek wpłaty w wymaganym terminie i wysokości. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia zastosowanie znajduje paragraf §5 pkt 2 Warunków.

§4 - ZMIANA ISTOTNYCH WARUNKÓW UMOWY, ODWOŁANIE REJSU, ZMIANA UCZESTNIKA

 1. Organizator zastrzega sobie prawo podniesienia ceny rejsu, w terminie do 21 dni przed jego rozpoczęciem, w przypadku wzrostu kursów walut, kosztów transportu oraz opłat urzędowych, podatków lub opłat za usługi lotniskowe lub portowe. W takim przypadku Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Organizatora, czy:
  1. akceptuje wyższą cenę rejsu;
  2. odstępuje od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 2. Świadczenia oferowane w ramach umowy przez Organizatora, to jest żeglarskie rejsy morskie na małych jachtach, uzależnione są w najwyższym stopniu od warunków atmosferycznych i tym samym zawierają stosunkowo duży element niepewności osiągnięcia planowanego celu rejsu z uwagi na zmienność warunków pogodowych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi (w szczególności za nieosiągnięcie planowanego portu docelowego lub pośredniego rejsu lub nieosiągnięcie go w planowanym terminie), będące wyłącznym następstwem:
  1. działania lub zaniechania Klienta, albo
  2. działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
  3. siły wyższej.

W związku z powyższym planowana trasa rejsu może ulec zmianie. W tym przypadku w ramach świadczenia zastępczego bez zmiany istotnych warunków Umowy Organizator może:

 1. zmienić port rozpoczęcia lub zakończenia rejsu na inny, oddalony od pierwotnego o nie więcej niż 200 Mm;
 2. zmienić planowany port pośredni na inny, oddalony od pierwotnie planowanego nie więcej niż 250 Mm
 3. zmienić ilości planowanych portów pośrednich.

W rejsach ze zorganizowanym dojazdem, w przypadku zmiany portu rozpoczęcia lub zakończenia rejsu Organizator zobowiązany jest zapewnić transport z pierwotnie planowanego do nowego portu. W rejsach bez zorganizowanego transportu, Organizator zobowiązany jest zapewnić transport tylko wówczas, gdy zmiana portu rozpoczęcia lub zakończenia rejsu następuje z portu krajowego na zagraniczny.

 1. Z zastrzeżeniem §4 pkt 2, jeżeli Organizator przed rozpoczęciem rejsu jest zmuszony z przyczyn od niego niezależnych zmienić istotne warunku Umowy, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Klienta, który w tej sytuacji powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora, czy:
  1. przyjmuje proponowaną zmianę;
  2. odstępuje od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania rejsu najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem, w szczególności w przypadku braku liczby uczestników wymaganej dla zorganizowania rejsu, a w każdym czasie z powodu działania siły wyższej, przy czym przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie o nadzwyczajnym charakterze, którego skutków nie można było przewidzieć ani zapobiec jego zaistnieniu. W takim przypadku Klientowi przysługuje, z zastrzeżeniem §4 pkt 6, niezwłoczny zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Organizatora jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla rejsu wynosi 90% miejsc dostępnych na danym jachcie. O odwołaniu rejsu z powodu braku minimalnej liczy uczestników Organizator powiadomi Klienta pisemnie najpóźniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu.
 3. Jeżeli Klient, zgodnie z §4 pkt 3, odstępuje od Umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę na zasadach określonych w §4 pkt 4, Klient ma prawo, według swego wyboru:
  1. uczestniczyć w rejsie zastępczym o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na rejs o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych wpłat;
 4. Klientowi nie przysługuje prawo żądania odszkodowania lub pokrycia utraconych korzyści za niewykonanie Umowy, w przypadku odwołania rejsu przez Organizatora z powodu działania siły wyższej lub braku wymaganej do zorganizowania imprezy liczby uczestników.

§5 - ZMIANA KLIENTA, ODSTĄPIENIE OD UMOWY Z WINY KLIENTA

 1. Klient może przenieść na inną osobę spełniającą warunki udziału w rejsie wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Takie przeniesienie praw możliwe jest najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem rejsu i wymaga formy pisemnej oraz pisemnego zawiadomienia Organizatora najpóźniej na 7 dni przez rozpoczęciem rejsu. Za nieuiszczoną część ceny rejsu oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku zmiany Klienta, Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia odpowiadają solidarnie.
 2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy w każdym czasie. Odstąpienie od Umowy dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej. Za datę odstąpienia od Umowy uznaje się datę doręczenia oświadczenia Klienta w przedmiocie odstąpienia od Umowy do siedziby Organizatora. W przypadku odstąpienia od Umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wydanych przez Organizatora dokumentów podróży oraz do pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z organizacją rejsu, zaś Organizator jest upoważniony do potrącenia poniesionych kosztów z wpłat dokonanych przez Klienta. Na żądanie Klienta Organizator przedstawi kalkulację kosztów, jakie poniósł w związku z realizacją Umowy.

Potrącenia kosztów poniesionych przez Organizatora w przypadku odstąpienia Klienta od Umowy nie mogą przekroczyć podanych poniżej kwot:

 1. 20% ceny rejsu plus udokumentowane koszty dokonanych rezerwacji biletów lotniczych, promowych lub autokarowych – przy odstąpieniu od Umowy do 60 dni przed terminem rozpoczęcia rejsu;
 2. 50 % ceny rejsu plus udokumentowane koszty dokonanych rezerwacji biletów lotniczych, promowych lub autokarowych – przy odstąpieniu od Umowy między 59 a 30 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu;
 3. 85% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 29 a 15 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu;
 4. 95% ceny rejsu – przy odstąpieniu od Umowy między 14 a 1 dniem przed terminem rozpoczęcia rejsu oraz przy odstąpieniu w dniu rozpoczęcia rejsu.

Zwrotu wpłat Klienta po wymienionych powyżej potrąceniach Organizator dokonuje nie później niż 7 dni od daty otrzymania rezygnacji Klienta zawierającego oświadczenie woli w przedmiocie odstąpienia od Umowy.

§6 - OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

 1. Klient zobowiązany jest do posiadania ważnych dokumentów wymaganych w podróży (zgodnie z podaną przez Organizatora informację) oraz przestrzegania przepisów celnych i dewizowych odwiedzanych państw.
 2. Ze względu na charakter rejsu, Klient zobowiązany jest podporządkować się decyzjom i poleceniom kapitana jachtu oraz brać czynny udział we wszystkich czynnościach związanych z prowadzeniem jachtu (pełnienie wacht nawigacyjnych, uczestniczenie w manewrach, przygotowywanie posiłków, sprzątanie jachtu w trakcie i po rejsie).
 3. Ze względów bezpieczeństwa Klient zobowiązany jest podporządkować się całkowitemu zakazowi spożywania alkoholu i środków odurzających na jachcie w trakcie żeglugi i w trakcie transportu na i z rejsu oraz zakazowi palenia tytoniu pod pokładem jachtu.
 4. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z jego winy. Za szkody wyrządzone przez Klienta niepełnoletniego odpowiadają jego prawni opiekunowie. Klient zobowiązany jest pokryć szkodę w miejscu jej powstania, a w przypadku braku takiej możliwości w ciągu 14 dni od daty otrzymania rachunku.
 5. W przypadku gdy Klient swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia bądź zdrowia pozostałych uczestników rejsu, w szczególności poprzez naruszenie postanowień §6 pkt 2 lub 3, utrudnia realizowanie programu rejsu lub nie podporządkowuje się decyzjom i poleceniom kapitana, służącym zapewnieniu bezpieczeństwa i sprawnej realizacji programu rejsu, Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy z wyłącznej winy Klienta. W takim przypadku wszelkie koszty dalszego pobytu Klienta za granicą i powrotu do kraju ponosi Klient. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.
 6. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w cenę rejsu wliczone są: wymieniony w Umowie gotowy do żeglugi jacht z wyposażeniem bezpieczeństwa, kambuzowym, nawigacyjnym; prowadzenie jachtu przez uprawnionego kapitana; produkty żywnościowe pozwalające załodze przygotować samodzielnie pełnowartościowe posiłki; opłaty portowe, administracyjne, śluzowe i kanałowe; paliwo, prąd, wodę i gaz.
 7. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, w cenę rejsu nie są wliczone: indywidualne opłaty za korzystanie z ciepłej wody pod natryskami w marinach (np. żetony); zwiedzanie portów; opieka pilota; transfer z lotniska na jacht i z jachtu na lotnisko; końcowe sprzątanie jachtu; pościel, poduszki, koce, sztormiaki; ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.
 8. Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia, które zostało spowodowane wyłącznie prze:
  1. działania lub zaniechania Klienta;
  2. działania lub zaniechania osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć;
  3. siłę wyższą.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych zdarzeń, Organizator na życzenie poszkodowanego Klienta, udzieli mu pomocy. Klient jest wówczas zobowiązany niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni po zakończeniu rejsu, pokryć udokumentowane koszty poniesione przez Organizatora w związku z udzieloną pomocą.

 1. Organizator ogranicza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie trwania rejsu do wysokości rzeczywistej szkody i utraconych korzyści o ile są one należycie udokumentowane, lecz maksymalnie do dwukrotności ceny rejsu. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

§7 - UBEZPIECZENIE

 1. Klienci objęci są ubezpieczeniem kosztów leczenia za granicą i następstw nieszczęśliwych wypadków w ERGO Reiseversicherung AG z siedzibą w Monachium działającą przez Oddział w Polsce. Szczegółowe warunki polisy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej, a Klienci zobowiązani są do zapoznania się z nimi przed rozpoczęciem rejsu.
 2. Zawierając Umowę z Organizatorem Klient oświadcza, iż posiada umiejętność pływania, a stan zdrowia i kondycja fizyczna Klienta umożliwiają udział  w rejsie.  W przypadku złożenia przez Klienta powyższego oświadczenia niezgodnego lub zatajenia przez Klienta okoliczności uniemożliwiających udział w rejsie ze względu na stan zdrowia lub umiejętności Klienta, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w związku z powyższym następstwa obejmujące w szczególności uszczerbek na zdrowiu lub zgon Klienta.
 3. Klient może wykupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Szczegółowe warunki polisy i Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są w siedzibie Organizatora i na jego stronie internetowej.

§8 – REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie trwania rejsu Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, ma on obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie biuro Organizatora.
 2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania świadczeń wynikających z Umowy, Klient ma prawo do wniesienia reklamacji w terminie do 30 dni od zakończenia rejsu. W przypadku wykazania przez Klienta, iż uchybienie 30-dniowemu terminowi do złożenia reklamacji nastąpiło bez winy Klienta, Organizator może przywrócić termin do złożenia reklamacji i w tym przypadku jest zobowiązany rozstrzygnąć reklamację złożoną z uchybieniem 30-dniowego terminu określonego w zdaniu pierwszym. W każdym przypadku mogą pozostać bez rozpoznania reklamacje złożone po upływie 90 dni od dnia zakończenia rejsu. Reklamacja może być złożona w każdy sposób, w tym również w formie elektronicznej, przy czym ze względów dowodowych zalecane jest zachowanie przez Klienta zwykłej formy pisemnej. Dniem złożenia reklamacji jest złożenie Organizatorowi przez Klienta oświadczenia woli w tym zakresie.
 3. Organizator rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki jednak w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§9 - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją usługi Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej, a w razie braku możliwości rozwiązania sporu tą drogą, właściwym do rozpoznania sporu będzie właściwy sąd powszechny.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych przekazanych w Umowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją Umowy, jak również w celach operacyjnych i statystycznych. Uczestnik oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do treści Jego danych osobowych oraz ich poprawiania i że wszelkie dane osobowe zostały przekazane przez Niego dobrowolne.

Niniejsze warunki znajdują zastosowanie do umów zawieranych od dnia 28.06.2015 r.

 

Na stronie kubryk.pl akceptujemy płatności online obsługiwane przez serwis DotPay S.A.